informatie over dansen, muziek en dansmuziek

GEBRUIKSVOORWAARDEN

privacy statement / user guidelines

Ten aanzien van het gebruik van dansinfo.net gelden de volgende gebruiksvoorwaarden en gedragsregels:

Algemene Intellectuele Eigendomsrechten

Alle informatie op dansinfo.net is auteursrechtelijk beschermd door internationaal geldende wetten. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot dansinfo.net behorende internetpagina's, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen,logo's, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij dansinfo.net of haar licentiegevers c.q. de betreffende rechthebbenden. De internetpagina's worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Het is slechts in bepaalde gevallen toegestaan om teksten of delen hiervan te gebruiken, met dien verstande dat er altijd een duidelijke bronvermelding bij de tekst geplaatst wordt. Indien tekst op een andere internetpagina geplaatst wordt moet er een altijd een link geplaatst worden naar dansinfo.net. Voorbeelden van links zijn beschikbaar op https://dansinfo.net/banners/. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van dansinfo.net is verkregen.

Top^

Algemene Aansprakelijkheid

dansinfo.net gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de internetpagina's. Niettemin sluit dansinfo.net hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de internetpagina's of de onbereikbaarheid van de internetpagina's, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de internetpagina's gevraagde diensten. In het geval de informatie op de internetpagina's onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan dansinfo.net hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. dansinfo.net is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar internetpagina's van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of advertentie).

Top^

Privacy van gebruikers

Om de internetpagina's zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op gebruikers voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende gebruikers van de internetpagina's verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde Ďcookiesí. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte website automatisch op uw computer worden geplaatst. De gebruiker kan het gebruik van cookies via de instellingen van zijn browser uitschakelen.

Top^

Registratie van gebruikers

Gebruikers kunnen zich registreren op dansinfo.net waarna zij toegang krijgen tot bepaalde afgeschermde delen van dansinfo.net. De (persoonlijke) informatie die zij verzenden tijdens de inschrijving is deels zichbaar als profiel voor andere geregistreerde gebruikers. Het is gebruikers van dansinfo.net niet toegestaan om op welke wijze dan ook misbruik te maken van (persoonlijke) gegevens van derden. dansinfo.net verklaart alle gegevens van gebruikers respectvol te behandelen en alles in het werk stellen hun privacy te waarborgen door de gevegevens niet aan derden te verstrekken. Gebruikers gaan ermee accoord dat hun gegevens gebruikt worden door dansinfo.net om hen te informeren over nieuws, producten of services door middel van nieuwsbrieven of emails van dansinfo.net.

Top^

Bijdragen van gebruikers

Op sommige onderdelen van de internetpagina's is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld het plaatsten van hyperlinks, de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeŽn en concepten etc.) te leveren aan de internetpagina's. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:
 • de gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen;
 • de gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart dansinfo.net voor mogelijke aanspraken van derden terzake;
 • alle rechten ten aanzien van de bijdrage worden door de deelname overgedragen aan dansinfo.net en worden daarom eigendom van dansinfo.net, die de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en (doen) exploiteren, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik ten behoeve van televisie- en radioprogramma's, telefoniediensten, internet internetpagina's en/of commercieel gebruik door derden;
 • de gebruiker zal geen misbruik maken van de internetpagina's, bijvoorbeeld door het overspoelen van forums of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten;
 • dansinfo.net behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken;
 • beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/derden op de internetpagina's worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze gebruikers/derden ingediend en zijn niet die van de redactie of dansinfo.net;
 • de gebruiker zal in de bijdrage geen commerciŽle berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen);
 • eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;
 • de bijdragen van gebruikers worden voor eigen rekening en risico van de gebruiker geplaatst. dansinfo.net kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers.

  Top^

Overige bepalingen

De gebruiker heeft kennis van het feit dat hem of haar de toegang tot dansinfo.net ontzegd kan worden om welke reden dan ook maar in het bijzonder als hij of zij zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Het is zonder voorafgaande toestemming van dansinfo.net niet toegestaan om foto's, logo's, teksten, pagina's of ander materiaal zichtbaar te maken op andere webpagina's buiten het domein dansinfo.net door middel van include-functies, frames, iframes, image-links of op welke wijze dan ook. Indien u van mening bent dat dansinfo.net inbreuk maakt op uw auteursrechtelijke eigendommen kunt u altijd contact opnemen. dansinfo.net behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk willekeukrig moment te wijzigen of uit te breiden zonder verdere medeling. Geregistreerde gebruikers die niet accoord gaan met deze voorwaarden kunnen hun registratie ongedaan maken waarna hun persoonlijke gegevens gewist zullen worden. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands (straf)recht van toepassing. Inbreuk op auteursrechtelijk werk is beschermd door wetten en verdragen op Nederlands, Europees en wereldwijd nivo.

Top^


Dit werk is auteursrechtelijk beschermd - copyright © dansinfo.net laatste wijziging: 29-04-2009